Shipping Policy

Privacy Policy for Coffee Room
At Coffee Room, accessible from www.coffeeroom.cz, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by Coffee Room and how we use it.
If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at info@tribesofmokha.com
General Data Protection Regulation (GDPR)
We are a Data Controller of your information.
Coffee Room legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Information we collect and the specific context in which we collect the information:
Coffee Room needs to perform a contract with you
You have given Coffee Room permission to do so
Processing your personal information is in Coffee Room legitimate interests Coffee Room needs to comply with the law Coffee Room will retain your personal information only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your information to the extent necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our policies. Our Privacy Policy was generated with the help of GDPR Privacy Policy Generator.
If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.
In certain circumstances, you have the following data protection rights:
The right to access, update or to delete the information we have on you.The right of rectification.The right to object.The right of restriction.The right to data portabilityThe right to withdraw consentLog Files Coffee Room follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services' analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users' movement on the website, and gathering demographic information.
Privacy PoliciesYou may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of Coffee Room.
Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on Coffee Room, which are sent directly to users' browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.
Note that Coffee Room has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.
Third Party Privacy Policies Coffee Room's Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options. You may find a complete list of these Privacy Policies and their links here: Privacy Policy Links.
You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers' respective websites. What Are Cookies?
Children's InformationAnother part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.
Coffee Room does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.
Online Privacy Policy OnlyOur Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in Coffee Room. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.
ConsentBy using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its terms.

VÝMĚNA/ VRÁCENÍ / REKLAMACE

Nesedí ti velikost nebo jsi někomu koupil(a) dárek, ale nelíbil se?  Nevadí. Ze zákona máme 14 denní povinnost ti zboží vyměnit nebo vrátit peníze bez udání důvodu. Pokud se budeš chovat slušně, zboží nám vrátíš nenošené a zcela v pořádku, rádi ti dobu lehce prodloužíme.
Zboží prosím zasílej výhradně na adresu coffee gang s.r.o., kavárna Coffee Room, Korunní 1208/74, Praha 10, případně volejte na tel. +420 727 918 819. Do balíčku nám vždy přidej průvodní dopis s číslem tvé objednávky, jménem a přáním, co máme s balíkem udělat (vrátit peníze nebo vyměnit). Stejné údaje nám prosím napiš taky na email s předmětem VRÁCENÍ + číslo objednávky / VÝMĚNA + číslo objednávky.
Vracíme pouze peníze za zboží a poštovné od nás k tobě (fakturovaná cena). Poštovné od tebe k nám hradíš vždy ty.

Díky, že v tom jsi s námi!

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1        ÚVOD
Coffee gang s.r.o., coby provozovatel internetového obchodu Coffee Room, dostupného na internetové adrese https://www.coffeeroom.cz (dále jen „Provozovatel“), zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjektů údajů), které mají zájem o nákup v internetovém obchodu (potenciální zákazníci) nebo v internetovém obchodu nakupují či v minulosti nakoupily (zákazníci).
Provozovatel dbá na to, aby zpracování osobních údajů výše uvedených osob bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. Provozovatel dbá též na to, aby osobní údaje byly řádně zabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidla stanovená obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji a jejich ochrany.
2        SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je Jiří Mahr, jednatel společnosti coffee gang s.r.o., IČ: 04986431, společnost se sídlem Radhošťská 2278/1, Praha 3.
Provozovatele lze kontaktovat zejména:
• elektronicky (e-maiem): info@coffeeroom.cz
• telefonicky: + 420 727 918 819 (Po - Pá: 08.00 - 17.00)
• písemně (korespondenční adresa): kavárna Coffee Room, Korunní 1208/74, Praha 10.
3        ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
3.1         PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy je nezbytné mimo jiné proto, aby Provozovatel mohl zákazníkovi dodat koupené zboží.
K tomuto zpracování osobní údajů není třeba žádného souhlasu – jeho právním základem je plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
3.2         PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE
Provozovatel zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností, vyplývajících pro Provozovatele zejména z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH), ze zákona o ochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti Provozovatele být schopen doložit, že osobní údaje zpracovává v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
K tomuto zpracování osobních údajů není třeba žádného souhlasu – jeho právním základem je splnění právní povinnosti, která se na Provozovatele, coby správce osobních údajů, vztahuje (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
3.3         OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PROVOZOVATELE
Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje také za účelem:
• uplatňování přímého marketingu (blíže viz čl. 5 těchto zásad);
• evidence zákazníků, jejich objednávek a případných reklamací;
• vedení tzv. blacklistu, tj. interního seznamu zákazníků, kteří v minulosti jakýmkoli způsobem porušili své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy;
• určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy).
K tomuto zpracování osobních údajů rovněž není třeba žádného souhlasu – jeho právním základem oprávněný zájem Provozovatele (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
3.4         SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ
Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem:
• uplatňování přímého marketingu (blíže viz čl. 5 těchto zásad);
• zřízení a vedení zákaznického účtu (blíže viz čl. 9 těchto zásad).
Právním základem tohoto zpracování je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (viz čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
4        ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU
Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné. Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádné nepříznivé následky.
Každý subjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to jedním z následujících způsobů:
• prostřednictvím zákaznického účtu (v sekci „Moje osobní údaje“)
• elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Provozovatele (viz e-mailové adresy uvedené v čl. 2 těchto zásad);
• listinným oznámením zaslaným na adresu sídla Provozovatele (viz korespondenční adresa uvedená v čl. 2 těchto zásad).
Souhlas s vedením zákaznického účtu lze odvolat zasláním žádosti o zrušením zákaznického účtu (blíže viz čl. 9 těchto zásad).
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.
5        PŘÍMÝ MARKETING = NEWSLETTERY
5.1         OBECNĚ
Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).
Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Provozovatele (dále jen „Newslettery“).
5.2         ZPŮSOB ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ
Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů vůči potenciálním zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu ještě nenakoupily, ale rozhodly se odebírat Newslettery) je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů. Rovněž i samotné zasílání Newsletterů potenciálním zákazníkům lze provádět pouze na základě jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.).
Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů vůči zákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu nakoupily) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základě existence oprávněného zájmu Provozovatele (viz recitál 47 GDPR). Rovněž i samotné zasílání Newsletterů zákazníkům lze provádět bez jejich souhlasu (v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původně neodmítl (např. po předchozím nákupu).
5.3         UKONČENÍ ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU
Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některým z následujících způsobů:
• odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad);
• odhlášením se z odběru Newsletterů, což je možné učinit v každém Newsletteru;
• vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).
Bez ohledu na výše uvedené Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nejpozději do 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu (uzavření kupní smlouvy). Jakýmkoli dalším nákupem se doba zpracování prodlužuje vždy o dalších 5 let.
V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Provozovatel ukončí zpracování nejpozději do 5 let od okamžiku udělení souhlasu.
6        KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Příjemcem osobních údajů je každý, komu Provozovatel osobní údaje poskytne.  
Provozovatel může poskytovat osobní údaje zejména příjemcům, jejichž služby využívá v rámci provozování internetového obchodu. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Newsletterů či provozovatele platebních bran a systémů atd. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Provozovateli), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Provozovatele na základě jeho pokynů).
Vedle toho bude Provozovat poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy. Za příjemce však nejsou považovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacích pravomocí.
7        DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracování osobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) na základě jiného právního základu (a za příslušným účelem).
7.1         PLNĚNÍ KUPNÍ SMLOUVY
Za tímto účelem bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu trvání závazku z kupní smlouvy, maximálně však do 30 dnů ode dne doručení koupeného zboží zákazníkovi.
7.2         PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ PROVOZOVATELE
Za tímto účelem bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu trvání příslušné právní povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy (např. daňové doklady, na kterých jsou uvedeny osobní údaje zákazníků, musí Provozovatel uchovávat po dobu 10 let).
7.3         OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY
Za účelem přímého marketingu bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu (blíže viz odst. 5.3 těchto zásad).
Za účelem evidence zákazníků, jejich objednávek a případných reklamací bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu.
Za účelem vedení tzv. blacklistu bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu 5 let od posledního nákupu v internetovém obchodu.
Za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje po dobu existence příslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutí promlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku, neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocným skončením takového řízení.
7.4         SOUHLAS SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Za účelem přímého marketingu bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad), nebo vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním (blíže viz odst. 5.3 těchto zásad).
Za účelem zřízení a vedení zákaznického účtu bude Správce zpracovávat osobní údaje do okamžiku zrušení zákaznického účtu (blíže viz čl. 9 těchto zásad).
8        PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:
• právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
• právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
• právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
• právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
• právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
• právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
• právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)
• právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad)
9        ZÁKAZNICKÝ ÚČET
9.1         ZŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU
Zřízení zákaznického účtu je zcela dobrovolné. Provozovatel umožňuje provedení nákupu v internetovém obchodu i bez zřízení zákaznického účtu (tzv. bez registrace).
Aby Provozovatel mohl uchovávat osobní údaje vložené do formuláře pro zřízení a vedení zákaznického účtu (či kdykoli později do zákaznického účtu), potřebuje k tomu souhlas se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad).
Do okamžiku, než potenciální zákazník uzavře s Provozovatelem kupní smlouvu (tj. do doby, než se stane zákazníkem), a následně po splnění všech povinností z uzavřené kupní smlouvy nebude Provozovatel nakládat s osobními údaji jinak než pro účely vedení zákaznického účtu; tím však není dotčena možnost Provozovatele zpracovávat osobní údaje na základě jiných právních základů a za příslušným účelem.
9.2         ZRUŠENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU
Zákaznický účet lze kdykoli zrušit, a to na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslané na některou z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše (zejména tedy na e-mailovou adresu info@coffeeroom.cz).  
Bez ohledu na výše uvedené Provozovatel zruší zákaznický účet nejpozději do 5 let od posledního nákupu zákazníka v internetovém obchodu. V případě, že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Provozovatel zruší zákaznický účet do 5 let od jeho zřízení.
10      DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů či v případě uplatnění práv subjektu údajů uvedených v čl. 8 těchto zásad lze Provozovatele kontaktovat prostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 těchto zásad.
Obecné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 20.9.2020.

Cookies Policy